حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 پیام نور تهران

چکیده

یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه‌ای که نزد مشهور فقیهان در حق‌الله(به جز بحث زنا)، اصولاً شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحدّ نمی‌باشد. همینطور حقّ الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حقّ الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی‌گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت می‌شود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت‌های متفاوتی ابراز شده است. در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدّم و متأخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه‌های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رأی برگزیده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legitimacy of Women's Testimony in Murder in Perspective of Imamieh Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • ali akbar izadifard 1
  • ahmadreza hasssnkhani 2
  • hossein kaviar 1
چکیده [English]

One discussion that is related to testimony is women' testimony. Based on the viewpoints of the majority of jurists in public rights with the exception of adultery, basically, a woman's testimony alone, not worth causing to prove an offense. But non-financial rights of people would not be proved by the testimony of women, both individually or concretely. In financial rights of people, testimony of two women together can prove the case. Some cases that are not visible by the men, only proved by women's testimony. In some case, jurists have variance including women's testimony in the murder. In this research we intend to analyze and discuss the status of women's testimony in the murder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testimony
  • Women's testimony
  • murder