شرایط تحقق خیار غبن

نویسندگان

دانشگاه بابلسر

چکیده

غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان‌دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: ‏معوض‌بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور ‏فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان ‏برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده‌اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Existence Requirements of Lesion Option

نویسندگان [English]

  • fakhroddin Asgahri
  • Sam Mohammadi
  • Zahra Mostafavi
چکیده [English]

Lesion is a serious imbalance about the value of the considerations in a contract. Aggrieved lesion can terminate the transaction. The following three conditions are necessary for the realization of lesion option: the contract is to be bilateral, the economic imbalances at the time the contract was concluded and the ignorance of swindle. Some jurists have identified the criteria for gross lesion, but, according to the famous jurists that followed by the Iranian Civil Code the usage and custom may discern it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Option
  • Gross differences
  • ignorance
  • Existed Lesion