دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

10.22034/ijrj.2020.1892407.2872

شهربانو پورباقر؛ سید عسکری حسینی مقدم؛ سید حسین ابراهیمیان


2. توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22034/ijrj.2020.1883485.2728

احمد اسفندیاری؛ غلامعلی سیفی زیناب


3. مبنایابی مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا بر گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.22034/ijrj.2020.1905342.3215

محمد روحانی مقدم


4. باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22034/ijrj.2019.564263.1642

پرویز باقری


5. مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22034/ijrj.2020.579911.2003

علی محمدیان؛ لیلا مهرابی راد


6. مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22034/ijrj.2020.538126.1075

احمدرضا خزائی


7. تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22034/ijrj.2021.1884241.2743

یاور جلائیان صالح؛ مهدی مؤمنی؛ علیرضا صابریان؛ محمد روحانی مقدم