دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل موجّهات خودکشی از منظر حقوق و فقه کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22034/ijrj.2021.1896855.2979

سید رضا احسان پور


2. بررسی فقهی حقوقی سیاست جنایی بزه دیده مدار در جرایم منافی عفت به عنف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22034/ijrj.2021.1880779.2683

سید رضا احسان پور


3. بررسی دعوی ورود و جلب ثالث در حقوق ایران و آمریکا (فدرال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

10.22034/ijrj.2021.1872105.2440

علیرضا ستوده


4. بررسی تطبیقی مبانی تعلق نفقه زوجه در فقه اسلامی و آثار آن در زندگی زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22034/ijrj.2022.1934924.3813

سهیلا رستمی؛ ابوبکر احمدی؛ وریا حفیدی


5. تحلیل فقهی مبانی وقف سهام شرکت های تجاری و اوراق بهادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

10.22034/ijrj.2022.555864.1383

روح الله کیانی؛ سید محمد صادق طباطبایی