دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

شهربانو پورباقر؛ سید عسکری حسینی مقدم؛ سید حسین ابراهیمیان


2. توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

احمد اسفندیاری؛ غلامعلی سیفی زیناب


3. مبنایابی مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا بر گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

محمد روحانی مقدم


4. باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

پرویز باقری


5. مفهوم شناسی وهن دین و مذهب ‏«مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

علی محمدیان؛ لیلا مهرابی راد


6. مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

احمدرضا خزائی


7. تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

یاور جلائیان صالح؛ مهدی مؤمنی؛ علیرضا صابریان؛ محمد روحانی مقدم