دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

شهربانو پورباقر؛ سید عسکری حسینی مقدم؛ سید حسین ابراهیمیان