تعداد مقالات: 279
1. شرایط تحقق خیار غبن

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 11-36

فخرالدین اصغری؛ سام محمدی؛ سام محمدی؛ زهرا مصطفوی


2. بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 11-32

حمید ابهری؛ ساناز رحیمی


4. کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس

دوره 10، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 11-26

محمدرسول آهنگران؛ حسین سنایی


5. مرور زمان و حق تقاص

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 11-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی؛ فاطمه بابانیا


7. بررسی قاعده‌ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 11-48

محسن رزمی؛ خالد نبی نیا


8. موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران

دوره 9، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 11-30

حمید ابهری؛ محمد صالح صفایی


9. رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1391، صفحه 11-38

علی اکبر ایزدی فرد؛ مریم مهاجری


10. حسن و قبح: شرعی یا عقلی؟

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 9-32

زهره افشار


12. اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن

دوره 8، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 9-20

گودرز افتخار؛ مجید داوودی


13. بیع شرط و عقد اجاره

دوره 11، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 11-28

سعید ابراهیمی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار


14. تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات

دوره 11، شماره 39، بهار 1394، صفحه 11-36

علی اکبر ایزدی فرد؛ مهدی فلاح؛ مهدی فلاح


16. بررسی فقهی ضمان از دست‌رفتن فرصت

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 11-32

جمیله جعفری؛ سید محمد هادی مهدوی


17. مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 11-28

عبدالرسول احمدیان؛ احمد مرادخانی؛ محمدمهدی احمدی؛ احمد مرادخانی؛ حسن عابدیان


18. لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

دوره 12، شماره 43، بهار 1395، صفحه 11-28

فخرالدین اصغری آقامشهدی؛ سید مسیح حسینی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی


19. بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 11-28

محمود آقاجانی؛ احمد عابدینی؛ محمدعلی حیدری؛ نادعلی عاشوری


21. مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی

دوره 13، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 11-30

محمدرسول آهنگران؛ ابوالحسن حق نواز


23. تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری

دوره 13، شماره 48، تابستان 1396، صفحه 11-36

علیرضا جعفریان؛ اصغر عربیان؛ ربیعا اسکینی


24. بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد

دوره 13، شماره 49، پاییز 1396، صفحه 11-32

بی بی رحیمه ابراهیمی؛ علی رحمانی


25. قلمرو اراده باطنی در معاملات

دوره 7، شماره 25، پاییز 1390، صفحه 9-24

مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم