نویسنده = محمد صادقی
تعداد مقالات: 2
1. مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 73-94

10.22034/ijrj.2019.669370

علی روانان؛ سید مهدی میرداداشی کاری؛ محمد صادقی؛ ابراهیم دلشاد معارف


2. حق اختصاص

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 87-112

10.22034/ijrj.2018.538450

محمد صادقی