نویسنده = زهرا فهرستی
تعداد مقالات: 1
1. جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 51-76

زهرا فهرستی؛ منصوره فصیح رامندی