نویسنده = حسین صابری
تعداد مقالات: 1
1. کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا

دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 149-174

جواد یعقوبی؛ حسین صابری؛ سیاوش گودرزی