نویسنده = عبدالحسین شیروی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی

دوره 16، شماره 58، زمستان 1398، صفحه 90-123

عبدالحسین شیروی؛ هادی رحمانی