نویسنده = احسان علی اکبری بابوکانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1390، صفحه 67-98

نصراله شاملی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ محسن شاکری