نویسنده = عبدالرسول احمدیان
تعداد مقالات: 4
1. صورت‌پردازی؛ ادله‌ی تحریم و نقد آنها

دوره 16، شماره 61، پاییز 1399، صفحه 11-32

10.22034/ijrj.2020.678156

عبدالرسول احمدیان


3. مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین

دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 33-48

10.22034/ijrj.2018.541391

عبدالرسول احمدیان


4. مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 11-28

عبدالرسول احمدیان؛ احمد مرادخانی؛ محمدمهدی احمدی؛ احمد مرادخانی؛ حسن عابدیان