نویسنده = علی اصغر افشاری
تعداد مقالات: 1
1. تقاص از اموال دولتی

دوره 13، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 49-68

علی مظهر قراملکی؛ علی اصغر افشاری