نویسنده = دکتر سید محمد حیدری
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 77-94

دکتر سید محمد حیدری