نویسنده = محمد تقی فخلعی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 147-168

علی محمدیان؛ محمدرضا علمی؛ محمد تقی فخلعی


2. تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 53-76

عباس تقوائی؛ عباس تقوائی؛ محمد تقی فخلعی