نویسنده = مجید داوودی
تعداد مقالات: 1
1. اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن

دوره 8، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 9-20

گودرز افتخار؛ مجید داوودی