نویسنده = علیرضا پوراسماعیلی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ

دوره 11، شماره 40، تابستان 1394، صفحه 31-50

علیرضا پوراسماعیلی؛ زهرا کرامتی تبار


2. نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه

دوره 10، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 51-72

علیرضا پوراسماعیلی؛ علیرضا صادقی